• Nye indlæg

  Arkiver

 • Generalforsamling 2021

  Dagsordenen:
  1) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

  Kasseren Anders fortæller om regnskabet, indberetning af DUF informationer, der var et setback i form af mistede referater for bestyrelsens møder gennem året.
  Efter alt problematikken med forsvaret der lukkede for os, og at der er arbejdet videre fra Bifrost og Friluftsrådets side af.
  Endvidere er der indsendt gamle leje kontrakter til en journalist som er igang med en større afhandling vedr. problematikken, for at lægge pres på dem, samt undersøge hvad der gik galt med priser, samt rettigheder omkring det.

  Formand Henrik fortæller om Corona situationen som setback for arrangmeneter.
  Vi fik afholdt en ekstra ordinær generalforsamling midt på året, da formand og næstformand havde trukket sig, og vi mente det var medlemmerne der skulle vælge hvem der sad i bestyrelsen.
  Kim havde fået skaffet et område til foreningen, og ham og Jef fik afholdt årets pt. eneste milsim grundet corona, og jagttider.
  Endvidere oplevede vi desværre problemer med overholdelse af simple regler til milsimmet, såsom om der måtte køres i TN, samt simple tunregler.
  Så det har vi også ville arbejde på, med hensyn til hvordan vi gør det mere synligt for hvad reglerne er, og hvordan en evt. konsekvens kunne være.

  Formanden fortæller endvidere om hvad han har gået og arbejdet på mht. samlede ture/milsims i udlandet.

  Peter Terræn ansvarlig.
  Fortæller igen om problematikken vedr. tn og reglerne, og at vi skal værne om det vi har i Immervad, og derfor skal der være styr på reglerne.
  Han har haft fat i Fredericia kaserne, vedr. brug af deres område, samt flere.
  Han har haft flere opkald, for at skaffe områder, men problematikkerne han møder er vedr. kuglerne, samt jagttid, men han har haft besvaret flere spørgsmål vedr. dette.

  Næstformand Kenneth fortæller om hvad han har lavet.
  Han har stået for den lidt mere tekniske del i løbet af året. Herunder bl.a. tunreglerne, og Joule reglerne.
  Og han har i den forbindelse arbejdet på at implementere chronografering til milsims som en fast rutine.
  Dette har han så fået indkøbt chronografer m.m. til.
  Han fortalte om hvad vi mon kan gøre for justering af HPA under spil m.m. og arbejder pt. op hvordan vi kan løse de store problemer vi havde med hastigheder, og overtrædelser af reglerne.
  Endvidere har han stået for indkøbene af rekvistitter i samarbejdet med suppleant Daniel, for at tilgodese ønsker fra arrangørene.

  Julius har stået for hvordan vi gør det med check-in m.m. til arrangementer, det fremover er lettere at arbejde med.

  Jef spørger til om vi har sendt en kurv til TN ejer i Immervad, Anders svarer det ærligt er gået forbi hans hoved, og at der skal selvf. rettes op på dette, hvis det var aftalen.

  Flemming havde spørgsmål vedr.
  Vil vi gå ind politisk i arbejdet mod forsvaret?
  Jef tidligere formand besvarede med at det er prøvet, og at det er lang og bøvlet vej, som koster os måske alt for mange ressourcer.

  Mads – Har vi slet ikke adgang til forsvaret TN mere? Heller ikke kun hvis det er i dagtimerne.
  Så vi er lidt på bar bund hvad vi kan og ikke kan hos forsvaret, da de påtaler ikke afskudt ammo i TN, samt hvad vi skyder med og miljø og godkendelser er det på det?

  Yderligere spørgsmål blev henvist til evt. Når det er snak om hvad vi kan gøre med forsvar m.m.
  Da forsvaret som sådan ikke er nogen vi haft fat i i år, udover Bifrost og Friluftsrådet har sendt os et par statusser på deres arbejde.

  2) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  Regnskabet er godkendt d.d. 30/1 på generalforsamlingen.
  Gennemgået med skærmdeling og revisoren der godkender.

  3) Indkomne Forslag
  – Bilag 3a (vedhæftet) om målsætning for året, stillet af Jef Melkersson.
  Det skal ses som et forslag til en simpel løsning til et række problemer Jef syntes at se, både som da han sad formand, men også som menigt medlem.
  Medlemmer skulle i denne sammenhæng være med til at sætte retningen for hvor foreningen skal arbejde sig henimod.
  Det vil i hans øjne skulle så skabe en større tilslutning for dem der ønsker at arbejde med foreningen, men også afholde dem der ikke vil.

  Spørgsmål, da det kunne virke som et styringsorgan, sådan skulle det ikke ses, blot som en decentralisering af magtstruktur.
  Flere melder sig på banen med at det virker som en virksomhedsbestyrelse, og ikke som en frivillig bestyrelse.
  Kommentar fra formanden at det kan være farligt at påsætte planer i stedet for adhoc opgaver som kommer løbende, da vi alle har oplevet ikke (pludselig have tiden alligevel)

  Kommentar:
  Hvis vi havde et luksusproblem med kandidater til poster, så kunne man nok godt køre det som detailstyring.
  Jef mente han nok ikke havde udmeldt det nøjagtigt nok, da det ikke skulle ses som detailstyring o.lign. Men at han kan høre det er blevet set således.

  Jesper syntes det måske ikke ses som det umiddelbart bliver, men at det skulle være for at skabe indblik i hvad bestyrelsen laver.

  En foreslår endvidere en kvartalsberetning fra bestyrelsen.

  Forslaget skabte en del debat frem og tilbage, da det også blev nævnt at flere fokuspunkter allerede ligger helt åbenlyst for hvad der skal arbejdes på.

  Efter 20 minutters pause vælger Jef at trække forslaget tilbage.

  – Bilag 3b (vedhæftet) Kommunikations person, stillet af F.T.F. (Flere personer)
  Forslaget blev bragt til debat, for og imod, og saglige kommentarer i begge ender.

  Ændring af vedtægter.
  §4 stk. 2 ændres fra
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
  §4 stk. 2 ændres til
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
  kommunikations person.

  Dette blev vedtaget m. stemmeflertal 24 for 1 imod.

  – Bilag 3c (vedhæftet) Forslag til at bestyrelsen afholder 1 sim om året, stillet af Julius Ørnstrøm
  Dette blev også bragt til debat.
  Der var imod for om det ikke var en stor byrde, og ressourcekrævende arbejdet at skulle arrangere udover det arbejde de i forvejen har.
  Endvidere snak om evt. “forskelsbehandling” ved at en bestyrelsesarrangør bliver fordelsbehandlet i forhold til en menig arrangør.

  Et andet forslag blev til at man kunne gøre at bestyrelsen prøver at “sælge” datoerne til andre arrangører, så folk på forhånd kan sige der vil vi gerne afholde.

  Oprindelige forslag trækkes tilbage.

  4) Fastsættelse af kontingent for året 2022
  – Debat/ønsker, Nuværende kontingent lyder på 100kr.

  Kontingent fastholdes på 100kr.

  5) Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
  – På valg er: Henrik Higgings Sanderhus, Kenneth Stapelfelt
  Henrik genopstiller
  Kenneth ønsker at trække sig.

  Mads ønsker at stille op, med at folk skal have for øje at der så står 2 ftf`ere i bestyrelsen og 1 som suppleant.
  Jef Ønsker at stille op.
  Jonas Rasbro ønsker at stille op.

  Tilbageværende stemmeberettiget 16 + 5 fuldmagter
  Mads fik 15 stemmer
  Henrik fik 17 stemmer
  Jef 5 stemmer
  Jonas 5 stemmer.

  6) Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsesposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
  På valg som suppleanter: Michael Jensen og Daniel Andersen

  Daniel ønsker at genopstille
  Michael ønsker at genopstille
  Jef ønsker at stille op.

  Valgresultaterne: Daniel 19, Michael 16, og Jef 5 stemmer.

  7) Valg af revisor
  – Jan Heinsvig genopstiller

  Vedtaget enstemmigt.

  8) Eventuelt
  Jef har skrevet og forespurgt om Fondsmidler til kørsel v. optagelser for denne promo video.
  Anders meddeler at vi ikke kunne tage beslutningen førend generalforsamlingen var gennemført, da det var en økonomisk beslutning, og disse kan ikke tages for året, førend en ny bestyrelse var valgt.

  Mads slår lige en terning mere for åbenhed og kommunikation igennem den nye FB gruppe, som han vil bestræbe sig på i 2021.

  Kl. 17.04 Blev generalforsamlingen hævet.

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content