• Nye indlæg

  Arkiver

 • Generalforsamling 2014

  Referat af generalforsamling i Dansk Milsim Forening lørdag d. 11/1 2014.

  1) Valg af dirigent og referent

  Mads Rytter blev valgt til dirigent.

  Mads Bahrt blev valgt til referent.

  2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

  Formand Michael Dyhr gennemgik foreningens aktivitet i det forløbne år.

  Han bemærkede at bestyrelsen havde fået bedre struktur på at afholde jævnlige bestyrelsesmøder og på indholdet i disse.

  Foreningens økonomi er blevet mere udfordret af prisstigninger i øvelsesterrænnerne, men er dog stadig sund.

  Der har blandt arrangører vist sig interesse for at stå for 8 spil i 2014 hvilket bestyrelsen vil forsøge at skaffe terrænner til.

  I løbet af året var Ejner Zahle Larsen trådt tilbage fra sin bestyrelsespost og var blevet erstattet af suppleant Lars Lyhne Lundqvist.

  Foreningen er siden sidste generalforsamling blevet meldt ind i Bifrost hvilket bl.a. åbnede for at søge Bifrostpuljen som ny arrangør.

  Det har ikke i 2014 været muligt at finde tid til at mødes og finde frem til et fælles regelsæt.

  Mads Rytter har i 2014 været i gang med at skabe en oversigt over foreningens rekvisitter således at arrangører bedre ved hvad der er til rådighed.

  Under spørgsmålene til formanden spurgte Anders Holbek til muligheden for som arrangør at få kørselsgodtgørelse. Foreningens politik blev fremlagt og var at hvis der i et spils økonomi var plads til at betale dette, så var der ingen hindringer for at alle reelle arrangører kunne få dækket kørsel op til statens lave takst.

  3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  Det blev forklaret at grunden til at der ophobede sig stadigt større beløb på foreningens konto var at bestyrelsen ønskede en så stor buffer at når de ved årets start skrev under på lejekontrakter i de kommende år, så skulle de ikke skrive under på større beløb end foreningen lå inde med allerede. For at opnå dette ville det være nødvendigt at ophobe midler over nogle år.

  Regnskabet blev godkendt.

  4) Indkomne forslag

  Der var ingen indkomne forslag.

  5) Fastsættelse af kontingent

  Kontingentet blev fastsat til 75 kr.

  6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

  Svend Christensen, Mads Bahrt, Mads Rytter, Michael Dyhr og Henrik Higgings blev valgt til bestyrelsen.

  Som suppleant opstillede Lars Lyhne, Anders Holbek og Daniel Hansen.

  Anders Holbek blev valgt som suppleant.

  Det skal til næste generalforsamling tages op om vedtægterne skal ændres således at foreningen har suppleanter.

  7) Valg af revisor

  Jan Heinsvig er valgt

  8) Eventuelt

  Mads Bahrt præsenterede den nye foreningshjemmeside på milsim.dk.

  Henrik Higgings ville gerne have mere klare linjer omkring forholdet imellem milsim.dk moderatorerne/forummet og bestyrelsen.

  Der blev orienteret om mulige fremtidige nye terrænner.

  Spørgsmålet om hvad foreningen kunne gøre hvis en arrangør misligeholdte sine forpligtelser blev drøftet. I første omgang forventedes dette ikke at blive et problem, da foreningen har indført et nyt regelsæt der skulle gøre at man i god tid ville kunne håndtere evt. problemer og sørge for at få en anden til at afholde spillet. I værste fald blev det dog konstateret at bestyrelsen havde mulighed for at suspendere medlemmer og at en senere generalforsamling ville kunne ekskludere et medlem.

   

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content